Wystawa poświęcona Janowi Jędrzejewiczowi (1835-1887)

Wystawa zdjęć i dokumentów piśmienniczych poświęconych Janowi Jędrzejewiczowi (1835–1887) Jan Jędrzejewicz (1835-1887) był lekarzem, astronomem, pionierem polskiej spektroskopii, meteorologiem, klimatologiem i popularyzatorem nauki, twórcą prywatnego obserwatorium astronomicznego i stacji meteorologicznej w Płońsku, autorem nowoczesnego podręcznika astronomii pt. „Kosmografia”, wydanego w 1886 roku, nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego. Z Płońskiem  związany był od 1862 roku do śmierci […]

Projekt Płońskich Spotkań Mediów Lokalnych

Płońskie Spotkania Dziennikarskie zainaugurowano w 1996 roku. Ich inicjatorem i pomysłodawcą był ówczesny burmistrz Płońska, Andrzej Pietrasik. Opracowania projektu oraz realizacji i koordynacji prac merytorycznych i organizacyjnych podjęła się Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, która dokonała konkretyzacji pomysłu precyzując główne etapy pracy. Za najważniejsze uznano dostarczenie dziennikarzom prasy lokalnej konkretnej pomocy warsztatowej oraz stworzenie możliwości konfrontacji […]

Projekt Spuścizna

Projekt pn. Spuścizna powstał w Pracowni w końcu 1999 roku. Zakładał udokumentowanie losów najstarszych płońskich rodzin oraz  przypomnienie młodym pokoleniom płońszczan najcenniejszych kart płońskiej historii. Celem projektu było także zainicjowanie działań na rzecz ocalenia przed zniszczeniem najstarszych zabytków sztuki sakralnej płońskiego cmentarza, a także zarchiwizowanie danych  o ludziach tam spoczywających, ich życiorysach, doświadczeniach zbiorowych i […]

Projekt Konkursu Pamięci Polsko – Żydowskiej

Projekt Konkursu Pamięci Polsko – Żydowskiej październik 1996 – wrzesień 1999  Projekt Konkursu Pamięci Polsko – Żydowskiej powstał w Pracowni  w październiku 1996 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Płońska, który jego realizację powierzył Zespołowi Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Celem Konkursu było pozyskanie i przechowanie dla przyszłych pokoleń wspomnień, mogących dopomóc w zrozumieniu, jak kształtowało się […]

Zeszyty Pracowni

Od 2001 roku Pracownia opracowuje własne serie zeszytów tematycznych popularyzujących wiedzę o losach Płońska i jego mieszkańców, zawierające zapisy ich doświadczeń pokoleniowych. Do chwili obecnej powstało kilkadziesiąt zapisów wspomnień (kolejnych kilkadziesiąt czeka na zarejestrowanie, a ich liczba wciąż rośnie).

Wystawa w hołdzie Płońszczanom pokolenia lat wojny i okupacji

 W 2009 roku – dla uczczenia pamięci Mieszkańców Płońska i Ziemi Płońskiej, których dzieciństwo, młodość lub wiek dorosły przypadły na lata II wojny światowej – zespół dokumentalistów Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska przygotował wystawę pn. „W hołdzie Płońszczanom pokolenia lat wojny i okupacji”.

Spotkania edukacyjne

Jednym z zadań Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta jest współpraca w zakresie edukacji regionalnej młodych pokoleń płońszczan. W siedzibie Pracowni i poza nią organizowane są i prowadzone stałe spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z terenu Płońska i powiatu płońskiego.W wielu spotkaniach uczestnikami jest także młodzież z innych miejscowości w kraju i poza nim, przebywająca w […]

Użytkownicy zbiorów

Ze zbiorów Pracowni korzystają pracownicy naukowi i studenci poszukujący materiałów do prac naukowych. Skala potrzeb informacyjnych, z jakimi zgłaszają się do Pracowni, jest bardzo szeroka, są to bowiem nie tylko studenci wydziałów historycznych, ale także uczelni pedagogicznych, artystycznych, ekonomicznych, architektonicznych, rolniczych, kształcących w zakresie prawa, socjologii, teologii, filologii obcych, bankowości, dziennikarstwa, nauk politycznych, marketingu i […]

Udostępnianie zbiorów

W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonują dwa zespoły zadaniowe – ds. informacji historycznej i współczesnej. Każdy z nich, zgodnie z własnym zakresem prac, gromadzi zbiory w sposób usystematyzowany, według przyjętej dla siebie siatki haseł. Ze względu na stały przyrost zbiorów i mobilność zjawisk życia społecznego współczesnego Płońska, klasyfikacje te są ze stałą częstotliwością modyfikowane (rozszerzane […]

Zbiory Pracowni

Pracownia podejmuje działania na rzecz udokumentowania wielowiekowej historii Płońska – gromadzi wiedzę o ludziach związanych w przeszłości z ziemią płońską, o ich losach, postawach i wyborach, zdarzeniach i sytuacjach, których w powszechnym odczuciu zapomnieć nie wolno, o podejmowanych na przestrzeni wieków działaniach, o dawnej infrastrukturze miasta, nieistniejących obiektach kultury materialnej, parkach krajobrazowych oraz całym materialnym […]

Skip to content