Użytkownicy zbiorów

Ze zbiorów Pracowni korzystają pracownicy naukowi i studenci poszukujący materiałów do prac naukowych. Skala potrzeb informacyjnych, z jakimi zgłaszają się do Pracowni, jest bardzo szeroka, są to bowiem nie tylko studenci wydziałów historycznych, ale także uczelni pedagogicznych, artystycznych, ekonomicznych, architektonicznych, rolniczych, kształcących w zakresie prawa, socjologii, teologii, filologii obcych, bankowości, dziennikarstwa, nauk politycznych, marketingu i reklamy czy wojskowości, muzykologii, turystyki i hotelarstwa. Liczną grupą użytkowników Pracowni są przedstawiciele placówek oświatowych: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i średnich  istniejących na terenie Płońska i  powiatu płońskiego. W grupie tej są także uczniowie i nauczyciele z innych miast na terenie kraju, np. Warszawy, Lublina, Poznania, Płocka, Wrocławia, Torunia, Radomia, Malborka, Elbląga, Gdańska, Białegostoku, Pułtuska czy Olsztyna. Ze zgromadzonych w Pracowni materiałów korzystają przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji działających na terenie miasta oraz redaktorzy mediów lokalnych i ponadlokalnych.  

Czytaj więcej...

Spotkania edukacyjne

Jednym z zadań Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta jest współpraca w zakresie edukacji regionalnej młodych pokoleń  płońszczan. W siedzibie Pracowni i poza nią organizowane są i prowadzone stałe spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z terenu Płońska i powiatu płońskiego.W wielu spotkaniach uczestnikami jest także młodzież z innych miejscowości w kraju i poza nim, przebywająca w Płońsku w grupach zorganizowanych.

 

Czytaj więcej...

Zeszyty Pracowni

Od 2001 roku Pracownia opracowuje własne serie zeszytów tematycznych popularyzujących wiedzę o losach Płońska i jego mieszkańców, zawierające zapisy ich doświadczeń pokoleniowych. Do chwili obecnej powstało kilkadziesiąt zapisów wspomnień (kolejnych kilkadziesiąt czeka na zarejestrowanie, a ich liczba wciąż rośnie).

Czytaj więcej...