Czym się zajmuje Pracownia

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta  jest placówką informacyjno – dokumentacyjną, realizującą autorski program tworzenia zbioru wielopoziomowej informacji o dziedzictwie kulturowym Płońska i ziemi płońskiej. Powstała w styczniu 1995 roku jako jeden z działów organizacyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Gromadzi w sposób ciągły i usystematyzowany, opracowuje i udostępnia wszelkie rozproszone dotychczas w różnych miejscach kraju i zagranicy informacje piśmiennicze i ikonograficzne o płońskim dziedzictwie kulturowym i jego dziejach najnowszych. Działa w kilku obszarach:

  • informacyjnym – poprzez tworzenie systemu wielopoziomowej informacji o przeszłości i teraźniejszości Płońska i ziemi płońskiej;
  • dokumentacyjnym – poprzez odnajdywanie, pozyskiwanie i opracowywanie materiałów i dokumentów związanych z Płońskiem i ziemią płońską;
  • edukacyjnym – wspierając kształcenie historyczne mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej poprzez upowszechnianie wiedzy o dziejach miasta i powiatu.

Pracownia tworzy opracowania i zestawienia dokumentacyjne oraz przygotowuje prezentacje zbiorów i ekspozycje. Opracowuje własne serie zeszytów tematycznych („Wspomnienia płońszczan”, „Biografie”, „Wywiady Pracowni”, „Opracowania autorskie”). Zapewnia obsługę użytkowników – udostępnia zbiory w czytelni Pracowni, prowadzi kwerendy wyszukiwawcze, organizuje spotkania informacyjne z użytkownikami, udziela odpowiedzi na zgłaszane przez nich zapytania informacyjne.  Prowadzi spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych i wychowawczych Płońska i powiatu płońskiego oraz przedstawicielami różnych środowisk zawodowych i grup wiekowych, zainteresowanych dokumentowaniem dziejów lokalnych. Stanowi zaplecze informacyjne w zakresie zgodnym z profilem realizowanych prac dla wielu środowisk lokalnych i ponadlokalnych, w tym m.in. dostarczając płońszczanom studiującym na uczelniach w kraju i zagranicą materiałów źródłowych do ich prac naukowych.

Skip to content