W ukazującym się w Płońsku tygodniku poświęconym zagadnieniom życia społecznego i gospodarczego, zatytułowanym „Słowo Płońskie”, w numerze 6 z 1925 roku, na stronie 3 znajdujemy informację:

 

„Wampiry” prof. Kaz. Krzyżanowskiego. Dnia 15 i 16-go b. m. sekcja teatralna T-wa Gimn. „Sokół” w Płońsku odegrała sztukę w 3 aktach prof. Kaz. Krzyżanowskiego p. t. „Wampiry”.

Treść sztuki to tragiczny i wstrętny obrazek z Rosji bolszewickiej, ilustrujący nam dość jaskrawo do jakiego stopnia zezwierzęcenia mogą doprowadzić ludzi zbyt demokratyczne a niezdrowe i źle zastosowane teorje wolnościowe. Sztuka przeto, jako taka, moralne korzyści może przynieść duże, bo niejednego, w duszy sprzyjającego „ideom” bolszewickim, do otrzeźwienia doprowadzi.

Jako utwór sceniczny, sztuka bardzo trudna dla amatorów, dzięki jednak usilnej pracy wykonawców, reżysera i pomocy autora w reżyserji całość przedstawienia wypadła bardzo dobrze. Wystawa staranna znacznie dopomogła w sukcesie. Wśród wykonawców na specjalne wyróżnienie zasługuje p. O. Federowicz w roli Ilina, p. T. Dąbrowski w roli Arnolda, p. St. Wojewódzki w roli Komendanta i p. St. Małkowski w roli Jaszy. Bardzo miły i dobrze ujęty typ polskiej chłopki dała p. M. Żywczyńska. Poza niemi udział przyjmowały panie: H. Kłopotowska – Pomorska wdowa i Olga Waszczenko, J. Staniszewska – Anna, Cz. Brzezińska – Wikta i M. Milewska – Dora oraz panowie: J. Stefański – Raźniewski, H. Niwiński – Alosza, H. Łuszczewski – Kaleniczenko, K. Kleniewski – Orłow, W. Kowalski – Lońka, M. Jarczewski – Aii i W. Zagórski – chińczyk.

Na zakończenie nie wolno mi nie wspomnieć o zasłudze reżysera, p. H. Łuszczewskiego, którego szczerze nawołujemy do dalszej pracy kulturowo-oświatowej na tem polu.

 

Podziękowanie. Wszystkim tym, którzy przyczynili się przez łaskawe wypożyczenie mebli, rekwizytów i t. p. do tego, iż wystawiona w dn. 15 i 16 b. m. sztuka „Wampiry” mogła otrzymać możliwie odpowiednią oprawę sceniczną, składam na tem miejscu w imieniu zespołu amatorów i w swoim serdeczne podziękowanie.

Specjalne podziękowanie wyrażam p. p. Zawojskim za bezinteresowne wypożyczenie lamp, i t. p.                         

H. ŁUSZCZEWSKI.”

 

 

Skip to content