Projekt pn. Spuścizna powstał w Pracowni w końcu 1999 roku. Zakładał udokumentowanie losów najstarszych płońskich rodzin oraz  przypomnienie młodym pokoleniom płońszczan najcenniejszych kart płońskiej historii. Celem projektu było także zainicjowanie działań na rzecz ocalenia przed zniszczeniem najstarszych zabytków sztuki sakralnej płońskiego cmentarza, a także zarchiwizowanie danych  o ludziach tam spoczywających, ich życiorysach, doświadczeniach zbiorowych i indywidualnych oraz miejscach pamięci kulturowej i historycznej.

Powstanie projektu podyktowało przekonanie, iż jest to ostatni moment do odtworzenia świadectw i zarejestrowania relacji tych, którzy jeszcze pamiętają wydarzenia z płońskiej przeszłości. Jest to także ostatnia bodajże szansa ocalenia zabytkowych grobowców najstarszej płońskiej nekropolii, wymagających od dawna profesjonalnej renowacji. Autorzy projektu zakładali odtworzenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego i historycznego najstarszej nekropolii Płońska: renowację jej  najstarszych pomników i płyt epitafijnych oraz opracowanie katalogu najstarszych grobowców. Jednocześnie projekt przewidywał działania zmierzające do upowszechnienia wiedzy o najstarszych pokoleniach mieszkańców Płońska, a tym samym - do rekonstrukcji losów ludzi od pokoleń związanych z miastem. W rezultacie kwerend środowiskowych, archiwalnych i bibliotecznych, jakich przeprowadzenie przewidywano w trakcie prac  nad katalogiem, zakładano odtworzenie zapisów indywidualnych i pokoleniowych biografii płońszczan, na ich podstawie zaś – utworzenie baz danych i informatoriów piśmienniczych o ludziach, rodzinach, doświadczeniach pokoleniowych oraz płońskich miejscach pamięci historycznej.

Projekt opracowany został dla powiększenia historycznej samowiedzy płońszczan oraz ratowania ginących zabytków sztuki sakralnej cmentarza parafialnego w Płońsku, ostatecznym jednak jego celem było zrewaloryzowanie płońskiej historii lokalnej, nadanie jej żywego wymiaru poprzez wydobycie z przeszłości konkretnych sytuacji zaistniałych na przestrzeni minionego stulecia oraz wskazanie na nie jako na nośniki wartości uniwersalnych, takich jak odpowiedzialność, obowiązek, wiara, patriotyzm, międzyludzka solidarność, poświęcenie czy ofiarność. Realizujący projekt Zespół Pracowni ma nadzieję, iż wartości te, ukazane przez pryzmat doświadczeń osób i rodzin związanych z ziemią płońską, dopomogą w zachowaniu ich ciągłości, a także przyczynią się do ukształtowania historycznej świadomości młodych pokoleń płońszczan.

W ramach projektu „Spuścizna”, w latach 2000 - 2014 Zespół Pracowni prowadził akcję opieki nad opuszczonymi grobami starego cmentarza płońskiego, w której licznie uczestniczyli uczniowie szkół z terenu miasta i powiatu. 

Przejdź do pełnej galerii zdjęć